Terms and conditions for DSSAK Webshop

These terms and conditions apply to DSSAK Webshop. The webshop is owned by Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery (DSSAK), CVR: 37055808.

DSSAK Webshop supplies tickets of admission (registration fee) and other services related to congresses arranged by DSSAK.

Webshop address: webshop.skulderalbue.dk

Congress information is available at www.skulderalbue.dk

Methods of payment

DSSAK Webshop only recieves payment by credit cart (Dankort/VISA-Dankort, VISA). The amount is withdrawn from purchasers account when DSSAK has received and accepted the order.

Transactions are made via an encrypted and security regulated solution with card acquiring service through Nets/Teller and QuickPay gateway of payment.

Purchase and delivery

The purchase of tickets and other services is only valid when the buyer has received an order confirmation.

The order confirmation serves as certificate of participation.

Return policy

Cancellation must be given in writing and sent to Danish Society of Shoulder and Elbow Surgery (see e-mail address below). Cancellation is free of charge until deadline of registration. After this deadline no refund can be made.

Prices

DSSAK is a nonprofit organization and is therefore VAT-free regarding the sale of tickets and other services in relation to its activities.

All prices are quoted in Danish Kroner (DKK). DSSAK reserve the right to change prices without further notice.

We follow the Danish Sale of Goods Act (Købeloven, LBK nr 237 af 28/03/2003).

Reservations

DSSAK reserves the right to change the congress program. Changes in congress program will be announced at www.skulderalbue.dk.

If the congress is cancelled, there will be no charge, except when cancellations is due to conditions that is not under the control of DSSAK; e.g. war, revolts, riots, fire, labor conflict, including strike and lockout.

The congresses can usually host only a limited number of participants, and therefore admission tickets may be sold out.

By registration for the congress and related services, purchaser accepts the present terms and conditions

Privacy and Personal Data

Registration on webshop.skulderalbue.dk is free and all purchases are voluntary. By registering either by signing up for an annual meeting or purchasing on the website, the person is deemed to be in agreement with and agrees to our terms of trade, including our privacy policy.

Collection and processing of Personal Data
In order to fulfill your wishes in the purchase / registration for an annual meeting from our website www.skulderalbue.dk, it is necessary that we collect and use certain personal data – Name, address, telephone number, place of work (for name tags) and E-mail address . We will not ask for, or collect, information that is not relevant to fulfill our obligations to you.
We will only keep your relevant personal data for as long as you are active and in certain cases thereafter for the period required by law (accounting). Your customer information will not be disclosed or shared with third parties in connection with the printing of name tags for the annual meeting by an external supplier.
Information is passed on to the auditor and IT to handle data regarding specific purposes for accounting.
All data exchanges are secure and encrypted.

Contact information

Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi

CVR-nummer
37055808
Adresse
C/O Jeppe Rasmussen
Brøndbyvester Stræde 13B
Postnummer og by
2605 Brøndby

Handelsbetingelser for DSSAK Webshop

Disse handelsbetingelser gælder for DSSAK Webshop. Webshoppen ejes af Dansk Selskab for Skulder- og Albue Kirurgi (DSSAK), CVR: 37055808.

DSSAK Webshop sælger adgangsbilletter (deltagerafgift) og andre ydelser relateret til kongresser arrangeret af DSSAK.

Webshoppens adresse er: webshop.skulderalbue.dk

Informationer om aktuelle kongresser findes på www.skulderalbue.dk

Betalingsmetoder

DSSAK Webshop modtager kun betaling med Dankort/VISA-Dankort, VISA. Beløbet trækkes på købers konto, når DSSAK har modtaget og accepteret ordren.

Transaktioner gennemføres via en krypteret og sikkerhedsgodkendt løsning med kortindløsning gennem Nets/Teller og med QuickPay som betalingsgateway.

Køb og levering

Køb af adgangsbilletter og andre ydelser er først gældende, når køber har modtaget en ordrebekræftelse.

Ordrebekræftelsen fungerer som deltagerbevis.

Fortrydelsesret

Fortrydelse kan ske frit frem til tilmeldingsfristens udløb men kan kun ske ved skriftlig henvendelse til DSSAK (se e-mail adresse nedenfor). Ved fortrydelse efter tilmeldingsfristens udløb kan der ikke ske refusion af betalte deltagerafgifter.

Priser

DSSAK er en almennyttig forening og derfor momsfritaget ved salg af adgangsbilletter og andre ydelser i forbindelse med sine aktiviteter.

Alle priser i webshoppen vises i danske kroner (DKK). DSSAK forbeholder sig ret til at ændre priserne uden forudgående varsel.

Når du handler i DSSAK Webshop gælder dansk rets almindelige købe- og aftaleretlige regler, herunder reglerne om forbrugerkøb. Som forbruger er du derfor beskyttet af den gældende lovgivning på området, dvs. særligt Købeloven og Forbrugeraftaleloven.

Forbehold

DSSAK forbeholder sig ret til ændringer i programmet for kongressen, ligesom aflysning kan forekomme. Der vil ikke blive krævet betaling i tilfælde af aflysning, med mindre aflysning skyldes forhold, som er udenfor DSSAK’s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout.

Ændringer i programmet annonceres på www.skulderalbue.dk.

Der er kun plads til et begrænset antal deltagere, og der tages således forbehold for udsolgte pladser.

Ved tilmelding til kongresser og dertil relaterede aktiviteter, accepterer køber herværende handelsbetingelser.

Registrering på webshop.skulderalbue.dk er gratis og alle køb er frivillige. Ved registrering enten ved tilmelding til årsmøde eller køb på hjemmesiden, anses personen at være indforstået med og tilslutter sig vores handelsbetingelser, herunder også vores privatlivspolitik.

Indsamling og behandling af Personlige Data

For at kunne opfylde dine ønsker i køb/tilmelding til årsmøde fra vores hjemmeside www.skulderalbue.dk er det nødvendigt at vi indhenter og benytter visse personlige data – Navn, adresse, telefonnummer, arbejdssted (til navneskilte) og E-mail-adresse. Vi vil ikke bede om, eller indsamle, informationer, som ikke er relevante for at kunne opfylde vores forpligtigelser til dig.

Vi vil kun opbevare dine relevante personoplysninger så længe du er aktiv og i visse tilfælde derefter i det tidsrum som er påkrævet af lovgivningen (regnskab). Dine kundeoplysninger bliver ikke videregivet eller delt med tredje part fraset i forbindelse med trykning af navneskilte til årsmødet ved ekstern leverandør.

Oplysninger bliver videregivet til revisor og IT til håndtering af data vedrørende specifikke formål til regnskab.

Alle udvekslinger af data foregår sikkert og krypteret.

Kontakt information

Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi

CVR-nummer
37055808
Adresse
C/O Jeppe Rasmussen
Brøndbyvester Stræde 13B
Postnummer og by
2605 Brøndby